KLP eksluderer selskap med aktivitet på vestbredden

Ti nye selskaper utelukkes fra KLPs investeringer per juni. Fem selskaper utelukkes på grunn av inntekter fra kullbasert virksomhet, to selskaper for brudd på etiske normer, ett på grunn av korrupsjon, ett på grunn av alvorlig miljøskade og ett selskap utelukkes for tobakksproduksjon. Ett selskap, Dongfeng Motor Group blir igjen inkludert.

KLP og KLP-fondene (KLP) har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets retningslinjer for ansvarlige investeringer. Ti nye selskaper blir utelukket per juni 2015: Cemex SAB de CV, China Power International Development, China Railway Group Ltd, Electric Power Development, FirstEnergy Corp, Heidelberg Cement, Huadian Power International, Huaneng Power International Inc., Noble Group og Sabanci Holdings (Haci Omer).

Fem nye kullselskaper
KLP utelukker ytterligere fem selskaper på grunn av kullbasert virksomhet: China Power International Development, Electric Power Development, FirstEnergy Corp, Huadian Power International og Huaneng Power International.

Kullselskaper er definert som selskaper som får en høy andel av sine inntekter fra kullbasert virksomhet. Dette er i hovedsak gruveselskaper og kraftselskaper. Minimumsgrensen for utelukkelse som KLP har vedtatt er 50 prosent eller høyere andel av inntekter fra kullbasert virksomhet.

- KLP vil fortsette å vurdere definisjonen og grensedragningen som er lagt til grunn for utelukkelsesbeslutningene. Det er flere parametere som kan være hensiktsmessige å ta hensyn til, men foreløpig har vi ikke et datagrunnlag som er av god nok kvalitet eller dekkende nok for våre globale investeringer til å fatte beslutninger om en eventuell justering. Videre vil vi naturligvis se på det nye kullkriteriet gjeldende for Statens Pensjonsfond utland og vurdere ytterligere utelukkelser i tråd med dette, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Heidelberg Cement og Cemex
KLP utelukker Heidelberg Cement og Cemex på grunn av deres utvinning av naturressurser fra okkupert territorium på Vestbredden. KLP vurderer at denne aktiviteten utgjør en uakseptabel risiko for brudd på grunnleggende etiske normer.

- Fra et folkerettslig perspektiv har vurderingen i denne saken vært vanskeligere enn for tilsvarende vurderinger angående Vest-Sahara. Likevel har det folkerettslige prinsippet om at okkupasjonen skal være midlertidig veiet tyngst. Ny utvinning av naturressurser på okkupert område gir et sterkt insentiv til å forlenge en konflikt, sier Bergan.

China Railway Group (CRG)
KLP har vurdert utelukkelse av CRG på bakgrunn av Tilrådning 10. oktober 2014 om utelukkelse av China Railway Group Ltd. fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU).  Tilrådningen ble offentliggjort i forbindelse med publiseringen av Etikkrådets årsrapport for 2014.

KLP vurderer at Etikkrådets analyse og konklusjon er grundig fundert og ser ingen grunn til å avvike fra deres anbefaling med mindre forholdene i CRG skulle ha endret seg vesentlig siden tilrådningen ble skrevet, i oktober 2014. Dette finner ikke KLP belegg for og selskapet har heller ikke svart på KLPs henvendelser.

- Slik vi ser det foreligger det fortsatt en uakseptabel risiko for at CRG har vært involvert i grov korrupsjon og at selskapet ikke har innført tilstrekkelige korrupsjonsforebyggende tiltak for å redusere risikoen for gjentakelse. Dette fører til utelukkelse fra KLPs investeringer, sier Bergan.

Noble Group
Noble Group er også et selskap vurdert etter offentliggjøringen av Etikkrådets årsrapport. I Tilrådning 26. juni 2013 om utelukkelse av Noble Group Ltd., anbefaler Etikkrådet uttrekk "på grunn av uakseptabel risiko for at selskapet gjennom konvertering av tropisk regnskog til oljepalmeplantasjer er ansvarlig for alvorlig miljøskade".  

- Når et selskap konverterer regnskog til oljepalmeplantasjer på et stort konsesjonsområde med unikt plante- og dyreliv, er kvaliteten på vernevurderingene som ligger til grunn avgjørende. Etter KLPs mening har ikke selskapet klart å forklare de manglene Etikkrådet identifiserer i HCV-vurderingen på en tilstrekkelig måte og dermed synes risikoen for alvorlig miljøskade å være uakseptabel høy, sier Jeanett Bergan.

Tobakk
Sabanci Holdings (Haci Omer) utelukkes fordi selskapet er involvert i tobakkproduksjon.

Dongfeng Motor Group inn i varmen
Dongfeng Motor Group Co. Ltd. ble utelukket i desember 2008 etter at Finansdepartementet annonserte uttrekket av selskapet fra SPU etter tilrådning fra Etikkrådet.  Uttrekket ble anbefalt fordi selskapet solgte militært materiell til Myanmar. I desember 2014 annonserte Finansdepartement at uttrekket av Dongfeng fra SPU var opphevet  da salg av militært materiell til Myanmar ikke lenger danner grunnlag for uttrekk. På bakgrunn av dette opphever også KLP denne utelukkelsen.   

Fakta
KLP har nå ekskludert 108 selskaper fra sine investeringer for brudd på retningslinjer for ansvarlige investeringer. 10 selskaper kan knyttes til menneskerettighetsbrudd, 3 for individers rettigheter i krig og konflikt, 9 for andre grunnleggende etiske normer, 1 for arbeidstakerrettigheter og 16 som følge av grov miljøskade. I tillegg kan 19 selskaper knyttes til produksjon av kontroversielle våpen, 21 selskaper fordi de produserer tobakk og 32 til utvinning av kull eller kullkraftproduksjon. Ett selskap er utelukket grunnet korrupsjon.

Selskapets eksluderinger har også blitt nevnt i andre medier:

- DN, 10/6-2015