Protest mot norsk-israelsk petroleumssamarbeid

Torsdag 8. september klokka 12:00 ble det holdt en markering utenfor Utenriksdepartementet arrangert av Palestinakomiteen i Oslo og AKULBI. Det at Norge nå åpner for petroleumssamarbeid med Israel blir møtt med sterke reaksjoner.

Truls Wickholm (AP) som også holdt appell, oppfordret Erna: "Kall hjem oljeminister Tord Lien!".

Truls Wickholm (AP) som også holdt appell, oppfordret Erna: "Kall hjem oljeminister Tord Lien!".

Truls Wickholm (AP) som også holdt appell, oppfordret Erna: "Kall hjem oljeminister Tord Lien!".

- Dette er Frp i fri dressur og et knefall for Høyre for Frp.
— Truls Wickholm, AP

Stein Guldbrandsen fra Fagforbundet understreket at Norge må unngå å bli en statsprofitør på okkupasjonen av Palestina.

Stein Guldbrandsen, Fagforbundet

Stein Guldbrandsen, Fagforbundet

Det ble overlevert et opprop signert av blant andre Gudmund Hernes, Ebba Wergeland, Tove Bull og Dag O. Hessen. Se oppropet her:  http://www.ipetitions.com/petition/opprop-mot-norsk-israelsk-oljesamarbeid-i-akademia

Vi protesterte mot at olje- og energiminister Tord Lien reiser til Israel sammen med forskere fra NTNU for å utvikle et samarbeid mellom Norge og Israel på petroleumsområdet. 

Nylig har det blitt oppdaget betydelige olje- og gassforekomster i havet utenfor Israel. Forekomstene er av en betydelig størrelse og signaliserer en strategisk satsning for Israel i tiden framover. 

Israel ønsker kompetanseutvikling på petroleumsområdet og vil ha Norge med på dette arbeidet. Dersom et slikt samarbeid blir utviklet vil den norske regjeringen aktivt gå inn på Israels side og styrke okkupantens strategiske og økonomiske posisjon på bekostning av palestinernes rettigheter. Dette er alvorlig og innebærer brudd både med den den norske linja slik den har vært i mange år, men også potensielt store brudd på folkeretten.

Vi oppfordrer NTNU til å ikke inngå et slikt forskningssamarbeid med Israel og mener at den norske regjering ikke bør reise til Israel for å utvikle teknologi som kommer okkupasjonsmyndigheten til gode. 


- De såkalte forskningsmiljøene i Israel er lite uavhengige, de har tette bånd til militærstaten. Særlig Technion jobber for det militære. De samarbeider med de to største våpenprodusentene. Blant annet har forskere derfra bidratt til utviklingen av Israels droner. Å styrke forskningssamarbeidet bidrar til å styrke militærstaten som truer nabostater og okkuperer palestinsk land, sier Peder Martin Lysestøl.

Vedlagt finner dere et infoskriv av Peder Martin Lysestøl som forklarer hvorfor det er viktig å protestere mot denne nye linja i norsk utenriks- og næringslivspolitikk. Last ned her.