Spørsmål & Svar

1. Hva står BDS for?

BDS står for boikott, desinvesteringer og sanksjoner. Dette er ulike virkemidler som på ulike nivåer kan bidra til å legge press på Israel. Kampanjen bygger på en rettighetsbasert tilnærming og fremhever tre brede lag av det palestinske folket: flyktningene, de under militær okkupasjon på Vestbredden og Gazastripen, og palestinere i Israel. Initiativet oppfordrer til ulike former for boikott inntil Israel møter sine forpliktelser i henhold til internasjonal lov.

Boikott finnes i ulike former, og kan tas i bruk av individer, selskaper og institusjoner:

A)      Forbrukerboikott innebærer at forbrukere avstår fraå kjøpe produkter som er produsert i Israel, av israelske selskaper eller andre selskaper som profitterer på Israels okkupasjon av Palestina. Dette kan gjelde frukt og grønnsaker i matbutikken eller hårprodukter hos frisøren. Les mer HER.

B)      Akademisk- og kulturell boikott innebærer at kulturelle og akademiske institusjoner velger å ikke samarbeide med personer eller institusjoner som promoterer Israels okkupasjon, eller som mottar støtte fra israelske myndigheter. Les mer HER.

Desinvestering er et virkemiddel som kan tas i bruk av selskaper, institusjoner og stater, og handler om at man avstår fra å investere i eller trekker ut investeringer fra israelske institusjoner eller selskaper som støtter eller styrker Israels okkupasjon og undertrykking av palestinerne. Det kan for eksempel innebære at Norges oljefond trekker ut investeringer fra sikkerhetsselskaper som leverer utstyr til kontrollposter og bosettinger. Les mer HER.

Sanksjoner er gjerne mer omfattende tiltak som vedtas av stater eller internasjonale organer. Det kan innebære at EU stanser eller begrenser all handel med Israel, eller at Norge avslutter alt militært samarbeid med Israel.

2. Hva er hensikten med BDS?

Det internasjonale samfunnet har så langt ikke lykkes i å få Israel til å respektere internasjonale lover og konvenesjoner. Hensikten med BDS er å involvere individer, selskaper og institusjoner til å ta utvalgte og smarte grep som de disponerer, for å utsette okkupasjonsmakten Israel for press inntil de respekterer folkeretten, menneskerettighetene og de FN-konvensjoner som er vedtatt. Vi mener at BDS kan fungere som et sterkt kommunikasjonsmiddel i en situasjon som er preget av tomme ord og stadige utsettelser. Vi vil vise at det går an å gjøre en innsats for å støtte palestinernes kamp for frihet, rettferdighet og selvbestemmelse. Sammen kan vi gjøre en forskjell, og vi kan gjøre det gjennom helt ikke-voldelige tiltak. Kravene vi stiller er verken urimelige eller urealistiske. 

3. Hva er målene til BDS?

Hovedmålene som BDS-bevegelsen fremmer, ble utarbeidet av palestinerne selv da de initierte bevegelsen i 2005. Tanken er at Israel, israelske bedrifter og andre selskap som profitterer på Israels okkupasjon av Palestina skal boikottes, desinvesteres fra og sanksjoneres mot inntil de følger internasjonal lov og internasjonale konvensoner. Israel er pålagt å:

  1. Avslutte okkupasjonen og koloniseringen av palestinske områder, tilbakeføre land , og avvikle separasjonsmuren,
  2. Anerkjenne og sørge for de grunnleggende rettighetene til palestinerne i Israel og sikrer dem full likestilling, og
  3. Respektere, beskytte og støtte palestinske flyktningers rett til å returnere til sine hjem og eiendom, slik den er nedfelt i FN-resolusjon 194. 

4. Rammer ikke boikott også palestinske arbeidere?

Ironisk nok, brukes dette argumentet flittig av den sionistiske lobbyen. På samme måte argumenterte også tilhengere av apartheid-regimet i Sør-Afrika da de var «urolige» for at boikott først og fremst skulle ramme den svarte befolkningen. På samme måte som de svarte i Sør-Afrika ytret sine krav om boikott for ikke lenge siden, reiser palestinere seg idag og oppfordrer til BDS. Boikottens mulige konsekvenser for palestinske arbeidere kan ikke måles opp mot den lidelse og ufrihet palestinere er gjenstand for under Israels okkupasjon. Mange palestinere sier at det er vanskelig for dem å boikotte når det ikke finnes alternative arbeidsplasser eller produkter der de lever. De oppfordrer derfor det internasjonale samfunnet om å aktivt gå inn for boikott, desinvesteringer og sanksjoner mot Israel, og de er villige til å ta risikoen.

LINK til opprop.

5. Er boikott et effektivt virkemiddel?

Vi mener boikott potensielt kan bli veldig effektivt som pressmiddel mot Israel og synes det er verdt å prøve det som alternativ til endeløse forhandlinger. Det har så langt vært flere BDS-kampanjer som har vist resultater. I tillegg ser vi at Israel investerer både penger og mennesker i et omfattende system for å motarbeide den internasjonale BDS-bevegelsen. Vi tar dette som et tegn på at BDS skremmer Israel og derfor kan brukes til som et verktøy for å presse fram endringer i israelsk praksis. 

En omfattende og internasjonal boikott har enda ikke blitt utprøvd ordentlig overfor Israel og det er vanskelig å si noe sikkert om hvor stor bevegelsen vil bli og akkurat hva vi vil oppnå gjennom BDS. Det vi derimot kan si noe om, er:

-          Ingen andre foreslåtte prosesser eller løsninger har fungert så langt. Det er på tide med noe nytt.

-          Boikott har fungert tidligere. Eksempelvis overfor apartheid-regimet i Sør-Afrika.

Smart boikott

Det er viktig å ikke glemme målet man har utpekt seg når man driver med boikott. Noen ganger kan en nøye gjennomtenkt boikott av et utvalg produkter være mer effektivt enn et forsøk på å boikotte alt man kan samtidig.

 

6. Skal/kan man boikotte alt?

Det er utrolig mange selskaper innenfor ulike produksjonsområder som har en tilknytning til Israel i mer eller mindre grad. Det kan være vanskelig å få oversikt over alle, og det kan i tillegg virke overveldende å skulle boikotte alt.

Hvis man ser seg nødt til å velge ut visse produkter, er det viktig at man velger disse med omhu. Det er et poeng å boikotte varer der man kan anta at effekten av boikott vil merkes av produksjonsselskapet og Israel. Det er ulike retningslinjer man kan forholde seg til for å drive realistisk, målrettet og effektiv boikott.

-          Produkter som produseres av Israel eller israelske selskaper på frarøvet palestinsk jord eller av palestinske naturressurser.

-          Produkter som produseres i Israel av israelske selskaper.

-          Produkter som føres av selskaper som støtter eller mottar støtte fra den Israelske staten.

-          Produkter som det er mulig å drive absolutt boikott av. Feks. Bør man kanskje ikke prioritere en boikott av Intel og israelsk datateknologi, da vi vet at nesten alt datautstyr kan ha elementer av dette. En effektiv boikott av dette er tilnærmet umulig og bør derfor ikke prioriteres.

Følg våre kampanjer HER.